ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي در اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1396

بازرگان, فرشته and محمودی, غفارعلی and آسترکی, پیمان and عنبری, خاطره (2018) ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي در اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1396. Doctoral thesis, Loreatan University of Medical Science.

[img]
Preview
Text
freshte bazargan.pdf

Download (517kB) | Preview

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داراي ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﻧﺎم دارد. آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺮﻓﻪاي اﺳﺖ و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺻـﻮل اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ اي ﻣﻌﻠﻤـﯽ آﮔـﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهي ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ- ﯾﺎدﮔﯿﺮي در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺪرﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي در اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1396 ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮد. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 68 ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ روش ﺧﻮدﺳـﻨﺠﯽ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. داده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري SPSS 18 و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. درﻧﻬﺎﯾﺖ، P<0/05 از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﯽدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ 45 ﻧﻔﺮ (%66/2) ﻣﺮد و 23 ﻧﻔـﺮ (%33/8) زن ﺑﻮدﻧﺪ. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ± ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 41/11±6/17 ﺳﺎل ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ %97/1 از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﻮد را در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب و %2/9 در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. از 234 ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 117، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه 23 و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﺧـﺬ ﺷـﺪه ﺧـﻮد ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ اي 203/72±16/08 ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﺟﻨﺴـﯿﺖ (P=0/523)، ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ (P=0/21)، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (P=0/655) و ﺳﻦ (P=0/159) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻌﻠﻤﯽ، ﯾﮏ اﺳﺘﺎد در دو ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺪاﻧﺪ؛ اول، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و اﻓﮑﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮان دارد، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش در اﻧﺘﻘﺎل ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺜﺒﺖ، آﺷﮑﺎر ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در رﻓﺘﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﺪرس اﺳﺖ. دوم، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﻇﯿﻔﻪ اي ﮐﻪ در ﻗﺒـﺎل ﺑـﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن دارد، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑــﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺣــﺪاﮐﺜﺮي اﺻــﻮل اﺧﻼﻗـﯽ در اﻧﺠــﺎم وﻇـﺎﯾﻒ ﺣﺮﻓــﻪاي، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه اﯾـﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ اي در داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: samira sepahvandy
Date Deposited: 23 Jan 2019 05:09
Last Modified: 23 Jan 2019 05:09
URI: http://eprints.lums.ac.ir/id/eprint/1550

Actions (login required)

View Item View Item