بررسي نقش سرزندگي تحصيلي و شادكامي در پيش بيني خلاقيت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ویسکرمی, حسنعلی and یوسفوند, لیلا (2018) بررسي نقش سرزندگي تحصيلي و شادكامي در پيش بيني خلاقيت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان. پژوهش در آموزش علوم پزشكی (2).

Full text not available from this repository.
Official URL: https://elmnet.ir/article/1945465-93143/%D8%A8%D8%...

Abstract

مقدمه:خلاقيت به عنوان يك فعاليت فكري و ذهني در طول زندگي انسان همواره به منزله يك نياز عالي در تمامي ابعاد مطرح بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش سرزندگي تحصيلي و شادكامي در پيش بيني خلاقيت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان بود. روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع همبستگي بر روي كليه دانشجويان رشته هاي مامايي، پرستاري، بهداشت و پيراپزشكي مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي 97-1396 بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 210 نفر (57/1 درصد زن و42/9 درصد مرد) و به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه هاي استاندارد شادكامي آكسفورد، خلاقيت عابدي، سرزندگي تحصيلي دهقاني زاده و حسين چاري بود. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام و آزمون t گروه هاي مستقل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: نتايج نشان داد در بين هر دو گروه دختران و پسران، بين سرزندگي تحصيلي با خلاقيت و هم چنين شادكامي با خلاقيت رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نيز نشان داد كه در بين دختران متغير هاي سرزندگي تحصيلي و شادكامي 13/9 درصد و در بين پسران سرزندگي تحصيلي و شادكامي با هم 18 درصد واريانس خلاقيت را پيش بيني نمودند. از سويي ديگر نتايج t گروه هاي مستقل نشان داد كه بين سرزندگي تحصيلي، شادكامي و خلاقيت دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود دارد به طوري كه خلاقيت (0/01>p) در بين پسران بيشتر از دختران و سرزندگي تحصيلي (0/001>p) و شادكامي (0/01>p) در بين دختران بيشتر از پسران بود. نتيجه گيري: با توجه به اهميت نقش سرزندگي تحصيلي و شادكامي در پيش بيني خلاقيت داشجويان، برنامه هاي دانشگاه بايد به گونه اي سازماندهي شوند كه زمينه هاي ارتقاي خلاقيت دانشجويان از طريق مولفه هاي سرزندگي تحصيلي و شادكامي فراهم آيد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: sobhan rezaiian
Date Deposited: 20 Oct 2018 06:31
Last Modified: 21 Oct 2018 11:14
URI: http://eprints.lums.ac.ir/id/eprint/1412

Actions (login required)

View Item View Item