رابطه بين وابستگي به تلفن همراه با ويژگي هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

صمدبیک, مهناز and ولی زاده کاکاوندی, فاطمه and نوری, نوید and صارمیان, مرضیه and بیرجندی, مهدی (2018) رابطه بين وابستگي به تلفن همراه با ويژگي هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان. یافته (1).

Full text not available from this repository.
Official URL: https://elmnet.ir/article/1873518-18121/%D8%B1%D8%...

Abstract

مقدمه: تلفن همراه علاوه بر داشتن كاربردهاي گسترده مي تواند موجب بروز برخي پيامدهاي نامناسب شود. با توجه به رواج روزافزون استفاده از اين فناوري در دانشجويان، پژوهش حاضر با هدف تعيين سطح وابستگي به تلفن همراه و ارتباط آن با ويژگي هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي تحليلي در جامعه دانشجويان دانشكده هاي پيراپزشكي، بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي لرستان در نيمسال اول تحصيلي 95-94 انجام شد. روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه وابستگي به تلفن همراه (CPDQ) جمع آوري شد كه ويژگي هاي روانسنجي آن مورد تاييد قرار گرفته بود. تحليل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري t مستقل، ضريب همبستگي پيرسون، آناليز واريانس و آزمون تعقيبي دانكن انجام شد. يافته ها: ميانگين نمره وابستگي به تلفن همراه در دانشجويان 08/8 ± 61/40 و در سطح متوسط بود. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه 7/24 درصد از شركت كنندگان در مطالعه وابستگي خفيف، 3/51 درصد وابستگي متوسط و 24 درصد وابستگي شديد به تلفن همراه داشتند. همچنين، بين نمره وابستگي به تلفن همراه و معدل نيمسال قبل (03/0=، P19/0-=r) و معدل كل (006/0=، P2/0-=r) رابطه معكوس معناداري وجود داشت. بحث و نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه نشان داد كه وابستگي به تلفن همراه موجب كاهش موفقيت تحصيلي مي شود. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از تلفن همراه در بين دانشجويان، انجام برنامه ريزي و كنترل هاي لازم براي جلوگيري از پيامدهاي منفي آن ضروري است.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: samira sepahvandy
Date Deposited: 20 Oct 2018 06:23
Last Modified: 21 Oct 2018 11:15
URI: http://eprints.lums.ac.ir/id/eprint/1411

Actions (login required)

View Item View Item