مقايسه خود ارزيابي دانشجويان رشته بهداشت محيط با ارزيابي استاد در درس انگل شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان

بادپروا, ابراهیم and عادلی, مهین and احمدی, پروانه and فلاحی, شیرزاد (2018) مقايسه خود ارزيابي دانشجويان رشته بهداشت محيط با ارزيابي استاد در درس انگل شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان. افلاک.

Full text not available from this repository.
Official URL: https://elmnet.ir/article/1845113-10969/%D9%85%D9%...

Abstract

مقدمه: دانشگاه نهادي است كه با آموزش علوم پردازش شده به فراگيران، مي تواند موجب تربيت مديران آينده و پيشرفتهاي انساني شود .ارزيابي فراگيران در حيطه علوم آموزش داده شده يكي از راههاي بررسي ميزان كارآيي روش هاي مختلف تدريس و يادگيري فراگيران ميباشد .هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه خود ارزيابي دانشجويان از آموخته هاي درسي خود با ارزيابي استاد بود. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي_مقطعي تعداد 41 نفر دانشجو رشته كارشناسي بهداشت محيط از دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي لرستان در دو مقطع مختلف در سال تحصيلي 95-1394 انتخاب و پس از تقسيم مباحث درس انگل شناسي پزشكي به چهار قسمت، هر قسمت به دو روش خود ارزيابي و ارزيابي استاد بررسي شده نتايج حاصله با روش هاي ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. يافته ها: تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه ميان خود ارزيابي دانشجويان با امتياز تخصيص داده شده توسط استاد براي درس انگل شناسي تنها در قسمت اول درس و آن هم در دانشجويان ترم اول، اختلاف معني داري وجود داشت (05/0( p< و="" درساير="" موارد="" رابطه="" ارزيابي="" هاي="" دانشجويان="" با="" ارزيابي="" استاد="" مستقيم="" و="" نسبتاً="" مشابه=""> نتيجه گيري: رابطه مستقيم بين اين دو نوع ارزيابي نشان دهنده آن است كه ميتوان نسبت به جايگزيني خودارزيابي دانشجو از آموخته-هاي خويش بجاي روش هاي روتين ارزيابي كه وقت گير، هزينه بر و اضطراب آور هستند بهره گرفت. اعضاي هيئت علمي دانشگاهها به كمك آموزش دانشكده ها مي توانند اين روش را پياده سازي نموده و پس از رفع ايرادات بعنوان روش ارزيابي مطلوب ارائه دهند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: samira sepahvandy
Date Deposited: 20 Oct 2018 06:18
Last Modified: 21 Oct 2018 11:18
URI: http://eprints.lums.ac.ir/id/eprint/1410

Actions (login required)

View Item View Item