بررسي ميزان سطوح سرمي هموسيستئين، آدیپونکتين و اسيد اوریک در مبتلایان به دیابت بارداری در مقایسه با بارداری سالم

خسروبيگي, علي and احمدوند, حسن (2017) بررسي ميزان سطوح سرمي هموسيستئين، آدیپونکتين و اسيد اوریک در مبتلایان به دیابت بارداری در مقایسه با بارداری سالم. IJOGI, 19. pp. 13-23.

[img]
Preview
Text
2.pdf

Download (492kB) | Preview

Abstract

مقدمه: اطلاعات کم و ضد و نقیضی در رابطه با ارتباط سطوح سرمی هموسیستئین، نسبت آديپونکتین به هموسیستئین و اسید اوريک با شاخص های مقاومت به انسولین در ديابت بارداری گزارش شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح سرمی هموسیستئین، آديپونکتین، نسبت آديپونکتین به هموسیستئین و اسید اوريک و ارتباط آنها با شاخص های مقاومت به انسولین در ديابت بارداری در مقايسه با بارداری سالم انجام شد. 1302 بر روی 39 زن مبتلا به ديابت بارداری و 39 زن باردار سالم - روش کار: اين مطالعه مقطعی در سال های 03 مراجعه کننده به بیمارستان عسلیان شهر خرم آباد انجام شد. میزان سطوح سرمی گلوکز و اسید اوريک با استفاده از روش نورسنجی و میزان سطوح سرمی هموسیستئین، آديپونکتین و انسولین با استفاده از روش الايزا اندازه گیری p شدند. تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و همبستگی پیرسون انجام شد. میزان 9 معنی دار در نظر گرفته شد. / کمتر از 95 یافته ها: میانگین سطوح سرمی هموسیستئین در ديابت بارداری به طور معنی داری بالاتر از بارداری سالم بود به طور )p=9/ و نسبت آديپونکتین به هموسیستئین ) 991 )p=9/ در مقابل، سطح آديپونکتین ) 993 .)p>9/991( معنی داری پايین تر بود. سطوح سرمی اسیداوريک تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان نداد. همبستگی مستقیم و سطوح .)r=9/09 ،p=9/ معنی داری بین سطوح سرمی هموسیستئین و انسولین در ديابت بارداری مشاهده شد ) 931 سرمی اسیداوريک همبستگی مستقیم و معنی داری را با شاخص مقاومت به انسولین در گروه بیمار نشان داد همبستگی غیر مستقیم و معنی داری بین نسبت آديپونکتین به هموسیستئین و قندخون ناشتا .)r=9/33 ،p=9/901( .)r= -9/30 ،p=9/ در بارداری سالم مشاهده شد ) 935 نتيجه گيری: افزايش هموسیستئین، کاهش نسبت آديپونکتین به هموسیستئین و افزايش جزئی اسیداوريک می توانند به عنوان عوامل خطر ايجاد مقاومت به انسولین در ديابت بارداری مطرح باشند. کلمات کليدی: آديپونکتین، اسید اوريک، ديابت بارداری، هموسیستئین

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Depositing User: samad darabian
Date Deposited: 04 Feb 2018 14:19
Last Modified: 04 Feb 2018 14:19
URI: http://eprints.lums.ac.ir/id/eprint/1160

Actions (login required)

View Item View Item